Aydınlatma Metni

BENEKS TAAH. MÜH. MÜMESSİLLİK MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“AYDINLATMA METNİ”) 
BENEKS TAAH. MÜH. MÜMESSİLLİK MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 (“Şirket”); çalışanlarının, müşterilerinin, ziyaretçilerinin ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır. 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. Maddesi gereği; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Şirket, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi  kapsamında sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (“Kişisel Veri(ler)”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair Şirket’in, “Veri Sorumlusu” olarak;  aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Şirket, Kişisel Veriler’in işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, Şirket tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.
Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. ve 5. maddesine uygun olarak veri sorumlusu Şirket tarafından; 
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
Talep/Şikayetlerin Takibi, 
Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi,
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi   
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 
amaçları ile işlenebilir. 
 
Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri
Kişisel Veriler, Şirket tarafından yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Şirket’in veri sorumlusu olarak kanunlardan doğan haklarını ve mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi maksadıyla; sözleşme imzalanması, ifası, kanunlarda öngörülmesi ve açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.  Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, Şirket tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
Kişisel Verilerin İşlenmesi 
Şirket, Kişisel Veriler’i sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Veriler’in işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Veriler’i KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir. 
Kişisel Veriler’in Aktarılması
Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçlarına uygun olarak,  Kanun’un 8. maddesi uyarınca; yurtiçinde bulunan yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, Hissedarlara, Tedarikçilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin yurtiçine aktarılması ile ilgili olarak gereken tüm teknik ve idari tedbirler Şirket tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.
Veri Sahibinin Hakları 
T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Şirket bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile Şirket söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir. 
Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:
Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme
haklarına sahiptirler.
Veri Sahibinin Başvurusu 
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.beneks.com adresinden,  veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. 
 
BENEKS TAAH. MÜH. MÜMESSİLLİK MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 
Bakır ve Pirinç Sanayicileri Sitesi,
Sardunya Caddesi, No:5
Beylikdüzü – İstanbul / TÜRKİYE